CSRD säädös ja sen vaikutukset jäteraportointiin.

Ympäristövastuullisuus ja kestävyys ovat nykyään yritysten toiminnan keskiössä. Euroopan unionin uusi CSRD-direktiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive) asettaa uusia vaatimuksia yritysten kestävyysraportoinnille, korostaen erityisesti jäteraportoinnin merkitystä. Tässä artikkelissa käsittelemme, miten CSRD vaikuttaa yritysten jäteraportointiin, sen tärkeyttä ja vaatimuksia. Lisäksi esittelemme, kuinka ZeroWaste Ympäristöraportointi tarjoaa tehokkaan ratkaisun CSRD:n tuomiin haasteisiin, auttaen yrityksiä tehostamaan datanhallintaansa ja raportointinsa tarkkuutta, sekä hallitsemaan jätehierarkiaa ja kestävää toimintaa pitkällä aikavälillä.

 

Ympäristöraportoinnin kehitys ja nykytila

Ympäristöraportoinnin kehitys ja nykytila ovat olleet merkittävä osa yritysten muutosta kohti kestävämpää tulevaisuutta. Viime vuosikymmenien aikana ympäristötietoisuus on kasvanut, ja yritykset ovat alkaneet tunnustaa ympäristövastuunsa osana liiketoimintansa ydintä. Tämä kehitys on näkynyt siirtymänä pelkistä päästö- ja resurssitiedoista kohti monipuolisempaa ympäristövaikutusten tarkastelua.

Tämän muutoksen ytimessä on ymmärrys siitä, että ympäristövaikutukset ulottuvat paljon laajemmalle kuin pelkkään hiilijalanjälkeen. Yritykset ovat alkaneet arvioida koko toimintansa elinkaarta, mukaan lukien tuotteidensa ja palveluidensa aiheuttamat ympäristövaikutukset aina raaka-aineiden hankinnasta jätteiden käsittelyyn. Tämä kokonaisvaltainen näkökulma on johtanut uudenlaiseen lähestymistapaan ympäristöraportoinnissa, jossa huomioidaan paitsi välittömät vaikutukset myös epäsuorat seuraukset ja niiden laajemmat yhteiskunnalliset vaikutukset.

CSRD:n tuoma muutos korostaa tätä kehityssuuntaa entisestään. Direktiivin myötä ympäristöraportoinnin tulee olla kattavampaa ja syvällisempää. Jäteraportointi ei enää rajoitu pelkästään jätemäärien ilmoittamiseen, vaan se käsittää myös tiedot jätteiden syntymisen ehkäisystä, kierrätyksestä ja uudelleenkäytöstä. Tämä lähestymistapa kannustaa yrityksiä ottamaan huomioon koko jätteen elinkaaren ja pyrkimään aktiivisemmin vähentämään jätteiden syntymistä, edistämään kestävää kulutusta ja tuotantoa sekä parantamaan jätteenhallintaprosessejaan.

CSRD:n avulla pyritään siis paitsi lisäämään läpinäkyvyyttä ja tietoisuutta ympäristövastuusta, myös ohjaamaan yrityksiä kohti kestävämpiä ja vastuullisempia käytäntöjä. Tämä edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista ja luo perustan ympäristöystävällisemmälle liiketoimintamallille, joka vastaa sekä nykyisten että tulevien sukupolvien tarpeisiin.

 

CSRD-säädösten yleiskatsaus ja merkitys yrityksille

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) on Euroopan unionin säädös, joka vaikuttaa merkittävästi yritysten kestävän kehityksen raportointiin, mukaan lukien jäteraportointi ja yritysvastuun raportointi. Tässä osiossa tarkastellaan CSRD:n keskeisiä tavoitteita, sen eroja aiempaan direktiiviin ja soveltamisalaa koskevia kriteerejä.

Mikä on CSRD ja mitkä ovat sen tavoitteet?

CSRD on säädös, joka pyrkii lisäämään yritysten kestävää kehitystä ja ympäristölainsäädännön noudattamista. Sen päätavoitteena on varmistaa, että yritykset raportoivat toimenpiteistään kestävän kehityksen edistämiseksi johdonmukaisella ja avoimella tavalla. Tämä antaa sidosryhmille, kuten sijoittajille, asiakkaille, työntekijöille ja yhteiskunnalle, mahdollisuuden arvioida yritysten suorituskykyä kestävän kehityksen näkökulmasta.

CSRD:n ero aiempaan direktiiviin

CSRD eroaa aiemmasta direktiivistä monin tavoin, kuten soveltamisalan laajuuden ja raportointivaatimusten osalta. CSRD:n myötä sääntelyvaatimukset kasvavat, mikä edellyttää yrityksiltä entistä kattavampaa kestävän kehityksen raportointia. Aiemmin raportointivelvollisuus koski pörssiyhtiöitä, mutta CSRD ulottuu myös suurten yksityisten yritysten raportointivelvollisuuksiin.

Mitkä yritykset ovat säädöksen piirissä?

CSRD koskee kaikkia EU:ssa toimivia suuria yrityksiä, olivatpa ne julkisesti noteerattuja tai yksityisiä. Säädöksen piiriin kuuluvien yritysten määritelmä perustuu useisiin kriteereihin, kuten yrityksen koosta ja liikevaihdosta.

Jos kaksi kolmesta seuraavista kriteereistä täyttyy, kuuluu yritys uuden CSRD:n piiriin:

  • Yli 250 työntekijää.
  • Liikevaihto ylittää 40 miljoonaa euroa.
  • Tase yli 20 milj. euroa vuodessa.

CSRD-säädösten noudattaminen tuo monia etuja yrityksille: se auttaa rakentamaan yrityksen mainetta ja luottamusta sidosryhmien keskuudessa, parantamaan yrityksen riskienhallintaa ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestävän kehityksen alalla. Näin ollen on tärkeää, että yritykset ymmärtävät ja myös valmistautuvat näihin muutoksiin.

CSRD ja jäteraportointi:

CSRD-direktiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive) on luonut uuden paradigman myös yrityksien jäteraportointiin, korostaen sen merkitystä kestävyysraportoinnin keskiössä. Tämän myötä yritysten on raportoitava paitsi jätemääristä, myös niiden kierrätyksestä, uudelleenkäytöstä ja vähentämisestä, mukaan lukien tietoa jätteen alkuperästä, käsittelystä ja lopullisesta kohtalosta.

CSRD asettaa haasteen yrityksille kehittää jätteenhallintaprosessejaan, keskittyen jätteiden lähteellä tapahtuvaan vähentämiseen, uudelleenkäytön lisäämiseen ja kierrätyksen tehostamiseen. Tämä vaatii tarkkaa tietojen keräämistä, analysointia ja strategioita jätehuollon parantamiseksi. Jätetiedot on raportoitava yksityiskohtaisesti, luotettavasti ja vertailukelpoisesti, mikä edellyttää standardoitujen raportointimenetelmien käyttöönottoa.

ZeroWaste Ympäristöraportointi tarjoaa tehokkaan ratkaisun näihin CSRD:n haasteisiin. Järjestelmän avulla yritykset voivat kerätä, analysoida ja raportoida jätetietojaan kattavasti ja tehokkaasti, täyttäen CSRD:n vaatimukset. ZeroWaste mahdollistaa jätteen määrien, jakeiden ja kierrätysasteiden reaaliaikaisen seurannan sekä optimoinnin, tarjoten olennaista tietoa vastuullista ja läpinäkyvää raportointia varten. Tämän ansiosta yritykset voivat noudattaa paitsi lain vaatimuksia, myös parantaa ympäristövastuullisuuttaan ja tehostaa toimintaansa sekä ennen kaikkea pienetää jätehuollon kustannuksiaan.

CSRD:n pitkän aikavälin vaikutukset ja ZeroWaste Ympäristöraportointi

CSRD-direktiivi edistää kestävämpää ja vastuullisempaa yritystoimintaa pitkällä aikavälillä. Sen avulla yritykset tulevat olemaan enemmän tietoisia ympäristövaikutuksistaan ja parantamaan raportointiprosessejaan. ZeroWaste tarjoaa alustan, joka tukee yrityksiä näiden uusien haasteiden kohtaamisessa, tarjoten avaimet tehokkaampaan jätteenhallintaan ja kestävyysraportointiin.

CSRD:n myötä yritysten on aika ryhtyä toimiin ja entistä enemmän hyödyntää raportoinnissaan työkaluja kestävyysraportointinsa tehostamiseksi. Aktiivinen panostus kestävyysraportointiin ei ainoastaan täytä lainsäädännöllisiä vaatimuksia, vaan myös edistää yrityksen ympäristövastuuta ja kestävää kehitystä. ZeroWaste Ympäristöraportoinnin käyttöönoton myötä, ovat käyttäjät kyenneet parantamaan materiaalien uudelleenkäyttöä ja seuraamaan kertyneiden jätteiden määriä. Jätevirtojen tehokkaalla hallinnalla saadaankin tuotettua hyvinkin merkittäviä säästöjä jätehuoltokustannuksissa sekä parannettua kierrätysastetta.

Lisätietoja ZeroWaste Ympäristöraportoinnista ja sen käyttöönotosta yrityksessänne saat ottamalla yhteyttä asiantuntijoihimme. Ota yhteyttä sähköpostitse osoitteessa myynti@enpros.fi tai puhelimitse 013 72 903 34.